Erfelijkheidsgeschillen voorkomen

Erven

Elke erflater wil dat zijn erfgenamen elkaar vreedzaam behandelen en tot een minnelijke schikking komen. Men moet er echter niet op vertrouwen. Als u tijdens uw leven erfenisgeschillen wilt voorkomen, kunt u dit het beste doen met een gedetailleerde estate planning. Iedereen die een waterdichte testamentaire beschikking opstelt, zoals een testament of een erfrecht, kan tijdens zijn leven erfgeschillen voorkomen. Hieronder laten we u graag nog enkele manieren zien om erfenisgeschillen te helpen voorkomen.

Maak een geldig & duidelijk testament

Als u een erfenisgeschil tussen uw erfgenamen wilt vermijden, maakt u best een testament op waarin uw testament duidelijk tot uitdrukking komt. Omdat u thuis ook zelf een testament kunt opmaken, is het raadzaam om het testament in ieder geval professioneel te laten controleren. Omdat handgeschreven testamenten vaak formele fouten of dubbelzinnige formuleringen bevatten, worden testamenten vaak betwist.

Om dergelijke erfenisgeschillen te voorkomen, wordt een onderzoek van het testament aanbevolen. Erbrechtsinfo.com biedt u de mogelijkheid om de juiste advocaat te vinden om uw testament te onderzoeken. Daarnaast kunt u overwegen uw testament in te schrijven in het testamentenregister. Zo weet u zeker dat uw testament in ieder geval wordt gevonden en dat uw laatste testament wordt vervuld.

Individuele nakomelingen onterven

Om een ​​erfenisgeschil over de juridische erfopvolging te voorkomen, kunnen individuele wettelijke erfgenamen met behulp van een testament worden onterfd. Het is dus van meet af aan duidelijk dat ze geen recht hebben op een erfenis. Dit verkleint de kans op een erfenisgeschil. Aanspraken op een verplicht deel blijven echter onaangetast door de onterving. Wie de verplichte portie wil intrekken van een rechthebbende op een verplichte portie, kan dat alleen onder zeer bijzondere omstandigheden. U kunt het beste advies inwinnen bij uw erfrecht advocaat.

Een erfrechtcontract laten opstellen

Een andere manier om een ​​erfenisgeschil te vermijden, is door een erfrechtovereenkomst op te stellen. Omdat de erfgenamen akkoord moeten gaan met het erfrecht en het een soort contract is tussen de erflater en de erfgenamen, is de erfopvolging van meet af aan transparant. Zo weet iedereen wie wat erft. Bij een erfovereenkomst is het ontstaan ​​van een erfgeschil dus onwaarschijnlijk.

Overweeg verplichte deelclaims

Wie besluit een erfrecht of testament op te stellen, moet nadenken over de verplichte deelvorderingen. Een bepaalde groep mensen heeft recht op een erfrechtelijk verplichte erfdeel. Dit betekent dat er ook bij onterving recht is op een bepaald deel van de erfenis. Het verplichte deel bedraagt ​​in de regel precies de helft van het wettelijk erfdeel. Bij het opstellen van het testament of de erfovereenkomst dient – ​​indien mogelijk – al rekening te worden gehouden met de verplichte deelaanspraken van alle gerechtigden tot een deelgerechtigdheid. Op deze manier kunnen successiegeschillen achteraf worden voorkomen.

Nalatenschap afwijzen

Het is mogelijk om met een rechthebbende op een verplichte portie een zogenaamde afstand van de verplichte portie af te spreken terwijl de erflater nog in leven is. Zo kan een erfenisgeschil tijdens uw leven worden voorkomen. Bij een zogenaamde afstand van een verplicht deel wordt afgesproken dat de rechthebbende op een verplicht deel geen aanspraak meer heeft op de erfenis bij een erfenis. Een eenmalige vergoeding gaat in de regel gepaard met kwijtschelding van het verplichte deel, bijvoorbeeld de eenmalige uitkering van een bepaald bedrag. Hoe deze vergoeding er in detail uitziet, moet per geval worden geregeld. Heeft u vragen over de kwijtschelding van een verplicht deel of een erfenis, of wilt u een kwijtschelding van een verplicht deel opmaken, dan helpt uw ​​erfrechtadvocaat u.

Schenken tijdens leven

Met schenkingen die tijdens iemands leven zijn gedaan, kan een erfenisgeschil na het overlijden van de erflater worden vermeden. Als u uw vermogen tijdens uw leven wilt overdragen, let dan op de schenkingsvrijstelling. Afhankelijk van de gezinsrelatie kan de erfbelasting behoorlijk hoog zijn.

Erfelijkheidsgeschillen voorkomen
Schuiven naar boven